REGULAMIN SKLEPU GALERII SZTUKI STALOWA

§ 1 Wstęp

Sklep internetowy Galerii Sztuki STALOWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stalowej 26 (zwany dalej Sklepem) działający pod adresem www.stalowa.art.pl prowadzony jest przez:

 • P.W. Solo Krzysztof Fabijański
 • Mełgiewska 74
 • 20-950 Lublin
 • NIP 712-005-03-00
 • REGON 004161728
 • Telefon/Fax + 48 81 746 58 33 lub +48 81 746 06 90
 • Numer konta:
 • - dla płatności w złotówkach 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440 Bank BGŻ BNP Paribas
 • - dla płatności w Euro: 58 2030 0045 3110 0000 0032 3630 Bank BGŻ BNP Paribas SWIFT CODE: PPABPLPK

Siedziba Galerii i adres do korespondencji:

 • Galeria STALOWA
 • Stalowa 26
 • 03-426 Warszawa
 • Telefon + 48 22 380 3443
 • Fax +48 22 380 3343
 • www.stalowa.art.pl
 • galeria@stalowa.art.pl

SŁOWNIK

Firma – P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin;

Galeria – Galeria Sztuki STALOWA, ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.stalowa.art.pl;

Praca – oferowany do sprzedaży na stronie Sklepu obraz, grafika , rysunek, rzeźba lub inne dzieło sztuki;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu w Sklepie;

Materiały – wszelkie treści oraz zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu;

Rejestracja - założenie konta Klienta poprzez podanie danych osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres, telefon i adres mailowy) albo dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (nazwa, adres, telefon, adres mailowy, NIP) oraz wybór hasła niezbędnych do korzystania ze Sklepu;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wybór i dodawanie oferowanych produktów (prac i wydawnictw) do Zamówienia;

Zamówienie – dodanie dostępnych na stronie Sklepu produktów (prac i wydawnictw) do Koszyka i potwierdzenie chęci zakupu poprzez kliknięcie w link przesłany przez Sklep mailem;

Adres dostawy – adres, który Klient wskazuje Sklepowi jako miejsce dostarczenia Zamówienia;

Formy płatności – sposoby dokonania zapłaty za złożone w Sklepie Zamówienie: przelew bankowy, karta kredytowa, płatność poprzez serwis PayU gotówką w siedzibie Galerii;

Sposoby dostawy – sposoby dostarczenia Zamówienia pod wskazany przez Klienta Adres Dostawy;

Rachunek bankowy – numer konta bankowego Firmy:

 • - dla płatności w złotówkach 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440 Bank BGŻ BNP Paribas

 • - dla płatności w Euro: 58 2030 0045 3110 0000 0032 3630 Bank BGŻ BNP Paribas SWIFT CODE: PPABPLPK

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Prace, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne.

3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie oferty Galerii nie wymaga rejestracji, jednakże uzyskanie dostępu do cen oraz składanie zamówień możliwe jest dopiero po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

5. Sklep gwarantuje, że wszystkie oferowane w nim prace są oryginalne, pozyskane bezpośrednio z pracowni artystów.

6. Podane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

7. Sklep prezentuje zdjęcia oryginalnych Prac, jednakże przedstawiona w Sklepie kolorystyka może nieznacznie różnić się od rzeczywistej w zależności parametrów technicznych monitora Klienta.

8. Do przeglądania Sklepu niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz zaakceptowanie Polityki Prywatności.

§ 3 Składanie zamówień

1. Klient może przeglądać asortyment Sklepu i składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Dodanie Pracy lub Wydawnictwa do Koszyka umożliwia rozpoczęcie procesu składania Zamówienia, podczas którego Klient:

 • - podaje Adres Dostawy;
 • - wybiera potwierdzenie zakupu w formie paragonu fiskalnego lub faktury (po podaniu nazwy firmy i numeru NIP podczas rejestracji);
 • - wybiera Formę Płatności;
 • - wybiera Sposób Dostawy;
 • - akceptuje postanowienia Regulaminu;
 • - potwierdza Zamówienie.

3. ZZłożenie zamówienia oznacza zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 4 Opłacanie Zamówień

Klient wybiera dogodną dla niego formę płatności:

 • - przelew bankowy – Sklep generuje i przesyła podsumowanie zamówienia w oparciu o które można dokonać płatności;
 • - płatność poprzez PayU – Klient zostanie przekierowany na bezpieczną, szyfrowaną stronę wybranego przez siebie banku za pośrednictwem którego dokona płatności za Zamówienie;
 • - płatność gotówką w siedzibie Galerii – Klient dokona płatności gotówką w siedzibie Galerii przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.

2.Po wybraniu Formy Płatności Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za Zamówienie w przeciągu 7 dni – po upływie tego terminu Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

§ 5 Warunki dostawy

1. Zamówione w Sklepie Prace wysyłane na ternie Polski są za pośrednictwem firmy kurierskiej w przeciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Firmy.

2. Klient jest zobowiązany do obejrzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy podczas transportu nie została ona uszkodzona.

3. Zamówione w sklepie Prace o wymiarach niestandardowych dostarczane są przez firmę kurierską lub transportem własnym Galerii po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu szczegółowych kosztów i terminu dostawy z pracownikiem Galerii.

4. Sklep oferuje także możliwość odbioru osobistego Prac w Galerii od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-19:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 12:00 – 17:00.

§ 6 Realizacja zamówień

1. Realizacja Zamówienia następuje po:

 • - wpłynięciu należności na konto Firmy w przypadku płatności przelewem;
 • - potwierdzeniu płatności przez serwis PayU;
 • - wpłacie gotówki bezpośrednio w kasie Galerii STALOWA;

2. Zamówienia realizowane są w przeciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu należności za Zamówienie z wyłączeniem Prac, o których mowa w § 5 pkt.3.

3. W przypadku, gdy adres dostawy lub inne elementy zamówienia mogłyby wskazywać na złożenie nieprawdziwego zamówienia, a nie ma możliwości telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia.

4. Na życzenie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT marża za zamówione Prace.

§ 7 Anulowanie zamówień i odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo anulować Zamówienie w przeciągu 48h od jego złożenia, a po jego opłaceniu do momentu przekazania Zamówienia firmie spedycyjnej. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Galerii telefonicznie pod numerem + 48 22 380 3443.

2. Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy kupna-sprzedaży w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Zamówienia bez podania przyczyny, jednakże w takiej sytuacji zobowiązany jest zwrócić zamówione Prace na swój koszt w nienaruszonym stanie po przekazaniu uzupełnionego i podpisanego formularza o odstąpieniu od umowy (stanowiącego Załacznik 1 do niniejszego Regulaminu) Sklepowi drogą mailową na adres: galeria@stalowa.art.pl. W takiej sytuacji Sklep zwróci kwotę uiszczoną za zamówienie na podany przez Klienta rachunek bankowy w przeciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu Zamówienia.

§ 8 Reklamacje i wymiana

1. Reklamacji podlegają Prace i uszkodzone podczas transportu po spisaniu w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę z Zamówieniem protokołu szkody.

2. W innych sprawach związanych z reklamacjami należy skontaktować się z pracownikiem Galerii pod numerem + 48 22 380 3443.

3. Reklamacje związane z rozbieżnościami w kolorystyce prezentowanej na stronie nie będą uwzględniane.

4. Wymiana zamówionych Prac jest możliwa po uzgodnieniu z pracownikiem Galerii pod numerem + 48 22 380 3443, lecz tylko w sytuacji, gdy wymieniane artykuły są w nienaruszonym i niezmienionym stanie, a wartość nowego Zamówienia jest wyższa lub równa poprzedniej.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sklep dołoży wszelkich starań, by prezentowane na stronie www.sklep.stalowa.art.pl informacje były aktualne.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z roku 2002 Nr 101 poz. 926) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4.Wszelkie sprawy sporne pracownicy Sklepu będą starali się rozwiązywać na korzyść Klienta, z zachowaniem procedur ustalonych niniejszym Regulaminem.

 

 

Załącznik 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość